Members

Ukraine
«PHARMAGATE PLUS» LLC

29 Bereznyakivskaya st., Kyiv, 02098

Ukraine
JV «VEXHOLD»‎ LLC

53A Dalia street, Mykolayiv city, 54002

«ISTL»

office 212, 66, Antonovicha str. (Gorkogo str.), Kyiv, 03150

Ukraine
«IK INBIKO+»

Office 104, Building A2, 95 Otradny Avenue, Kyiv, 03061

Ukraine
NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES

68 Vladimirskaya st., Kyiv-33, 01601

Ukraine
KHERSON NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

24 Beryslavskoe highway, Kherson, 73008

Ukraine
INSTITUTE OF CHEMISTRY SURFACES CHUYKO

17 General Naumova st., Kyiv, 03164

Ukraine
KNU TECHNOLOGY & DESIGN

2 Nemirovich-Danchenko st., Kyiv, 01011