Members

Ukraine
Germany
Ukraine
France
L'OREAL UKRAINE LLC

03038, Kyiv, Mykoly Grinchenko str., 4V

Україна
Germany
«2K» JOINT UKRAINIAN-GERMAN ENTERPRISE», LLC

29016, Khmelnytskyi region, Khmelnytsky, Yurii Kozlovsky Street, 7/1

J’ERELIA

of.310, 1B Soborna St., Petropavlovskaya Borschagivka village, Kyiv region, 08130

Ukraine
«BIOCON» LLC

101 Alexandra Polya avenu, Dnipro city, 49000

Ukraine
Sweden
«ORIFLAME UKRAINE»‎ LLC

2/1 Lysenko/Yaroslaviv Val street, Kyiv city, 01030

Ukraine
«ALLIYANCE OF BEAUTY» PSRC

4 Velyka Kiltseva street, Kyiv city, 03170

Ukraine
«VELTA COSMETIC»‎

20 Startova street, Dnepr city, 49066